Savininko turtas naudojamas įmonės veikloje

A
Asra 65
2005-08-31 10:46 Asra
Iš anksto visų atsiprašau, jei tokia ar panaši tema kur nors yra - neradau. Jei yra - įdėkit nuorodą.

Norėčiau surasti išsamią informaciją apie idv savininko asmeninį turtą, kurio dalis arba jis visas naudojamas įmonės veikloje.
Koks tai gali būti turtas?
Kokia tvarka jis turi būti pripažįstamas kaip naudojamas įmonės veikloje?
Per kiek laiko turi būti pranešta į VMI?
Kokios išlaidos tuo pagrindu gali būti traukiamos į sąnaudas?

Iš anksto ačiū.
P
pupa 971
2005-08-31 11:00 pupa
V.2.2.3 Individualioje įmonėje naudojamo įmonės savininkui ar jo šeimos nariui nuosavybės teise priklausančio materialiojo ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos.

IĮ veiklos sąnaudoms gali priskirti veikloje naudojamo įmonės savininko ar jo šeimos nariams (sutuoktiniams, tėvams, įtėviams, vaikams ir įvaikiams) nuosavybės teise priklausančio materialiojo ilgalaikio turto eksploatavimo ir remonto sąnaudas.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 39 ,,Dėl Materialiojo ilgalaikio turto, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių (personalinių) įmonių savininkams ir jų šeimos nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto sąnaudų atskaitymo iš vienetų pajamų tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 16-643) patvirtinta ūkinių bendrijų nariams, IĮ savininkams ir jų šeimų nariams nuosavybės teise priklausančio materialiojo ilgalaikio turto naudojimo ūkinių bendrijų ir IĮ veikloje įforminimo ir su įmonės veikloje naudojamu turtu susijusių sąnaudų, kurios gali būti atskaitomos iš įmonės pajamų, nustatymo tvarka (toliau – Tvarka).

V.2.2.3.1 IĮ savininko ir jo šeimos narių turto naudojimo vieneto veikloje įforminimas.

IĮ savininko ir jo šeimos narių turto naudojimas vieneto veikloje yra įforminamas IĮ savininko arba vadovo (toliau - vadovas) įsakymu, kuriame nurodoma:
- turto pavadinimas;
- turto apibūdinimas, techniniai-ekonominiai parametrai (plotas, tūris, pajėgumas ir pan.);
- turto savininkas (jei turto savininkas nėra IĮ savininkas, nurodoma, koks jo, kaip šeimos nario, ryšys su IĮ savininku);
- turto kaina, kuri apskaičiuojama iš juridinę galią turinčiuose turto pirkimo (įsigijimo) dokumentuose nurodytos kainos atėmus laikotarpio iki turto perdavimo naudoti įmonės veikloje turto nusidėvėjimo sumą. Turto nusidėvėjimo suma apskaičiuojama taikant tiesinį metodą ir kito mėnesio būdą. Jei turto savininkas neturi turto pirkimo (įsigijimo) kainą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, tai turto kaina gali būti nustatyta nepriklausomų turto vertintojų, turinčių teisę verstis tokia veikla, arba vadovaujantis Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nutarimų nuostatomis. Jei turtas buvo įsigytas, bet nenaudojamas, tai įmonės veikloje naudojamo turto kaina gali būti nustatyta ir pagal to turto įsigijimą patvirtinančiuose ir juridinę galią turinčiuose dokumentuose nurodytą pirkimo kainą.
- IĮ veiklos, kurioje turtas bus naudojamas, pavadinimas;
- turto dalis, naudojama įmonės veikloje (procentais), kuri nustatoma atsižvelgiant į turto rūšį ir ekonominę naudą: naudojant transporto priemones - į įmonės reikalais nuvažiuojamų kilometrų skaičių, naudojant patalpas - į patalpų plotą (tūrį), naudojamą įmonės veiklai, naudojant įrenginius - į įrenginių darbo laiką ir pan. Jei pasikeičia įmonės veikloje naudojamo turto dalis, įmonės vadovas privalo išleisti naują įsakymą ir juo patikslinti įmonės veikloje naudojamą turto dalį.

V.2.2.3.2 Transporto priemonių eksploatavimo sąnaudų atskaitymo iš įmonės pajamų tvarka.

Transporto priemonių, nuosavybės teise priklausančių IĮ savininkui ir jo šeimos nariams, eksploatavimo (išskyrus remontą) sąnaudoms, atskaitomoms iš įmonės pajamų, yra priskiriamos per mokestinį laikotarpį sunaudotų degalų, tepalų ir kitų su transporto priemonių eksploatacija susijusios sąnaudos, proporcingai tenkančios transporto priemonės panaudojimo įmonės veikloje daliai, nurodytai įmonės vadovo įsakyme.
Sunaudotų degalų ir tepalų kiekis nustatomas atsižvelgiant į per mokestinį laikotarpį įmonės reikmėms nuvažiuotų kilometrų skaičių (kilometrų skaičius proporcingas transporto priemonės naudojimo įmonės veikloje daliai, nurodytai įmonės vadovo įsakyme) ir atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų bei būtiną tepalų keitimo dažnumą). II apmokestinimas PMI.doc viskas apie individualias įmones.zip
A
Asra 65
2005-08-31 14:17 Asra
Wow... smile
Labai aciu, net nesitikejau tokio issamaus atsakymo...
G
gogos 35
2005-09-12 12:36 gogos
Ar yra kokie nors terminai ir forma pranešimui apie turto nenaudojimą įmonės veikloje? Ačiū.
L
Linda6 11854
2005-09-12 12:41 Linda6
Pranešate iš karto, jei nenaudojate.Pranešimas laisvos formos.
G
Geniute 293
2007-10-15 10:42 Geniute
Gal galite kas patarti. Ka daryti jei įmonės veikloje yra naudojamas savinininko turtas, bet trumpalaikis, o ne ilgalaikis. Pvz.:kopijavimo aparatas ir savininkas perka kasetes (rasalines). Ar galima traukti i sąnaudas?
zydrutez zydrutez 1038
2007-10-15 11:13 zydrutez 2011-09-11 05-34

Geniute rašė: Gal galite kas patarti. Ka daryti jei įmonės veikloje yra naudojamas savinininko turtas, bet trumpalaikis, o ne ilgalaikis. Pvz.:kopijavimo aparatas ir savininkas perka kasetes (rasalines). Ar galima traukti i sąnaudas?

taip, tačiau turi būti įsakymas tam turtui naudoti įmonės veikloje
G
Geniute 293
2007-10-15 11:17 Geniute 2011-09-11 05-34

zydrutez rašė:

Geniute rašė: Gal galite kas patarti. Ka daryti jei įmonės veikloje yra naudojamas savinininko turtas, bet trumpalaikis, o ne ilgalaikis. Pvz.:kopijavimo aparatas ir savininkas perka kasetes (rasalines). Ar galima traukti i sąnaudas?

taip, tačiau turi būti įsakymas tam turtui naudoti įmonės veikloje


Ar reikia ta įsakymą nesti į VMI?
G
Geniute 293
2007-10-15 11:48 Geniute
Tai ar reikia įsakymą nešt į VMI?
Loreta Loreta 28574
2007-10-15 14:22 Loreta
Nereikia. Tai galioja tik ilgalaikiui turtui
www.vmi.lt/lt/?itemId=10032432
A
angelka 2790
2007-10-15 15:00 angelka
Gl aš kažką praleidau, o kur yra parašyta, kad įsakymą dėl savininko IT naudojimo IĮ veikloje reikia nešti į VMI?
G
Geniute 293
2007-10-15 15:11 Geniute 2011-09-11 05-34

Loreta rašė: Nereikia. Tai galioja tik ilgalaikiui turtui
www.vmi.lt/lt/?itemId=10032432

Tai vadinasi galim traukt į sąnaudas be jokio įsakymo.
Loreta Loreta 28574
2007-10-15 15:12 Loreta 2011-09-11 05-34

angelka rašė: Gl aš kažką praleidau, o kur yra parašyta, kad įsakymą dėl savininko IT naudojimo IĮ veikloje reikia nešti į VMI?

3. Per 15 dienų nuo vieneto vadovo įsakymo išleidimo du jo egzemplioriai turi būti pateikti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui pagal vieneto registravimo vietą. Vienas šio įsakymo egzempliorius su jo gavimą patvirtinančiu spaudu ir atsakingo darbuotojo parašu grąžinamas vienetui.

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
A
angelka 2790
2007-10-15 15:25 angelka
O, koks netikėtumas smile
Loreta Loreta 28574
2007-10-15 15:30 Loreta
Gal pablūdai? Tas netikėtumas tęsiasi jau 5 metai... smile
A
angelka 2790
2007-10-15 15:38 angelka 2011-09-11 05-34

Loreta rašė: Gal pablūdai? Tas netikėtumas tęsiasi jau 5 metai... smile


Gal pablūdau smile Atsimenu kokiais 2001 metais, o gal ir 2002 metais nešiau tokį špargalą, vėliau matyt nebebuvo būtinybės domėtis šiuo klausimu. Tačiau, kai skaičiau šioje diskusijoje pacituotose VMI išleistose atmintinėse, tai neradau parašyta apie prievolę atlikti tokį savininko veiksmą. Todėl ir klausiu. VMI, kaip visada, ne viską iki galo pasako paprastam žmogeliui, kad paskui turėtų prie ko kabinėtis smile
S
Soffy 9075
2007-10-15 15:50 Soffy 2011-09-11 05-34
Sa­vi­nin­ko ir jo šei­mos na­rių tur­to nau­do­ji­mas vie­ne­to veik­lo­je yra įfor­mi­na­mas sa­vi­nin­ko ar­ba va­do­vo (to­liau - va­do­vas) įsa­ky­mu, ku­ria­me nu­ro­do­ma:
– tur­to pa­va­di­ni­mas;

– tur­to api­bū­di­ni­mas, tech­ni­niai-eko­no­mi­niai pa­ra­met­rai (plo­tas, tū­ris, pa­jė­gu­mas ir pan.);

– tur­to sa­vi­nin­kas (jei tur­to sa­vi­nin­kas nė­ra įmo­nės sa­vi­nin­kas, nu­ro­do­ma, koks jo kaip šei­mos na­rio ry­šys su sa­vi­nin­ku);
ir.t.t.

Kurioje vietoje yra parašyta, kad tik ilgalaikiam turtui naudoti įmonės veikloje reikia įsakymo :rollsmile
www.vmi.lt/lt/?itemId=10032432
zydrutez zydrutez 1038
2007-10-15 15:52 zydrutez
yra kitas būdas to nedaryti: perrašai tą turtą įmonmės vardu ir įsakymo nešti nereikia. Aišku, jeigu tam turtui privaloma registracija, tai tuomet registruojant viską galima sutvarkyti
PVZ: automobilį perregistruoti registrų centre smile
A
angelka 2790
2007-10-15 15:52 angelka
To paties įsakymo, kurį pacitavo Loreta, pavadinime smile , Soffy.
S
Soffy 9075
2007-10-15 16:04 Soffy 2011-09-11 05-34
Nežinau, mane nelabai įtikina tai, nes įsakymas parašytas tam, kad NEbebūtų skaičiuojamas nusidėvėjimas savininko ilgalaikiam turtui, naudojamam įmonės veikloje.
O paskui vis tiek rašoma:
2. Vieneto dalyvio ir jo šeimos narių turto naudojimas vieneto veikloje yra įforminamas vieneto vadovo arba individualios (personalinės) įmonės savininko (toliau – vieneto vadovas) įsakymu, kuriame nurodoma:

Kaip buvo PAČIOJE pradžioje? Rašėme įsakymus tik ilgalaikio turto naudojimui ar ir kitokio turto naudojimui? Man atrodo, kad rašėme visokiam turtui. Atsimenu buvo kalba apie tai, kad įmonėje negali būti SVETIMŲ įrankių. Jei tai darbuotojo įrankai, tai yra tikimybė, kad jam kažkiek mokama už tai, kad jis dirbdamas naudojasi savo įrankiais, o valdžiai nieko nuo to nekliūna. Štai todėl ir reikia įsakymo, kad visi NEpirkti įmonės vardu įrankiai, naudojami įmonėje, turėtų KONKRETŲ savininką - būtų įmonės savininko ar jo šeimos narių turtas.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui